Otestujte svoje Subaru

** Podmienky testovacej jazdy

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť AUTOS KMEŤ, spol. s r.o., Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 046 698, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro, Vložka č.: 6935/S v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení a doplnení niektorých zákonov spracúvala moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, e-mail, adresa za účelom zasielania informácii o novinkách.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Ako dotknutá osoba mám právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov.

Close Menu